Polityka Prywatności

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników swojego serwisu internetowego (www.proballooning.com). Administrator stosuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy niewłaściwym ich wykorzystaniem. Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas danych.

1. Kto jest Administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma PROBALLOONING Przemysław Mościcki z siedzibą przy: Ostrowiec 10, 05-651 Chynów,działający pod numerem NIP: 7971952801, REGON: 382966614.
Z Administratorem możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: proballooning.contact@gmail.com lub telefoniczne pod numerem telefonu +48 882 626 919.

2. Jakie dane są przetwarzane?

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest
niezbędne do zarejestrowania się na stronie internetowej:

 • Imię i Nazwisko,
 • Adres e-mail

Do dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

 • Imię i Nazwisko,
 • Płeć
 • Adres dostawy
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

 • Data urodzenia
 • Numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
 • Numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy)

W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego.

Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane: miejscowość zamieszkania, waga oraz wiek

3. W jakim celu Administrator przetwarza dane?

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu prawidłowego realizowania wykonywanych usług oraz prawidłowego wykonywania umowy sprzedaży. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • Zarejestrowania się na stronie internetowej;
 • Zawarcia umowy
 • Dokonania rozliczeń
 • Dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług
 • Korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia)
 • Zapisania się na lot balonem

Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących  m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.

Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem
bezpośrednim.

4. W jaki sposób pozyskujemy dane?

Wszystkie dane jakimi dysponujemy pochodzą bezpośrednio od Ciebie tj. dane przekazujesz wypełniając formularz kontaktowy.

5. Czy muszę podawać swoje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne. Niemniej jednak w przypadku braku ich podania nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.

6. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

Informacje dotyczące umowy przechowuje się w celach dowodowych, przez okres trzech lat, począwszy od końca roku, w którym zakończono relacje handlowe z Użytkownikiem. Usunięcie danych nastąpi po upływie ustawowego terminu przedawnienia dochodzenia roszczeń umownych.

Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące zawartych transakcji, gdyż ich przechowywanie jest związane z przysługującymi Użytkownikowi roszczeniami np. z tytułu rękojmi.

Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Właścicielem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu usunięcia konta Użytkownika na stronie internetowej. Usunięcie konta może nastąpić w wyniku wysunięcia żądania przez Użytkownika, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

7. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO„.

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie się na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

8. Potwierdzenie przetwarzania danych innym podmiotom

Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO

9. Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Oprócz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przysługuje Tobie również
prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przeniesienia swoich danych.

Niezależnie od powyższego możesz złożyć skargę od krajowego organu nadzoru (obecnie GIODO, a w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji, gdy Administrator naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Pliki cookies

Serwis internetowy PROBALLOONING.com wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies przechowywane są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas przeglądania zawartości serwisów internetowych Administratora.

Pliki cookies wykorzystywane są do następujących celów:

a) analizy Twojego zachowania w serwisie internetowym PROBALLOONING.com w celu dostosowania prezentowanych treści oraz przekazów reklamowych do indywidualnych zainteresowań,

b) analizy danych statystycznych dotyczących zachowania innych użytkowników serwisu internetowego PROBALLOONING.com w celu ich optymalizacji,

c) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisów internetowych PROBALLOONING.com

W ramach serwisu internetowego PROBALLOONING.com wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) oraz,
 • „stałe” (persistent cookies).

Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W każdym czasie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).